logo « gerelateerde sites
Vooraf risico's in een contract goed
inschatten kan aansprakelijkheid
voorkomen

Schadevergoeding en aansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet nakomen van een verplichting uit een contract of overeenkomst is de nalatige partij verplicht om ontstane schade te vergoeden.

Nadat wanprestatie of een toerekenbare tekortkoming uit hoofde van een contract of overeenkomst is vastgesteld is het verstandig om de nalatige partij direct aansprakelijk te stellen. Bij de aansprakelijkstelling behoeft nog niet direct de omvang van de schade bekend te zijn. Wel is het belangrijk om zo snel mogelijk de nalatige partij aan te schrijven en aansprakelijk te stellen als eerste stap om uiteindelijk een schadevergoeding te kunnen ontvangen.

Of een nalatige partij ook daadwerkelijk schadevergoeding zou moeten betalen is afhankelijk van het feit of overmacht kan worden aangetoond en afhankelijk van eventueel van toepassing zijnde bedingen die de aansprakelijkheid van een nalatige partij beperken. Dat kan zowel in het contract of overeenkomst zelf zijn of in van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden.

Het is verstandig om in geval dat een beding ter beperking van aansprakelijkheid van toepassing is, dit beding voordat gerechtelijke stappen worden ondernomen, te toetsen op rechtsgeldigheid. Immers het overeengekomen zijn van een beding ter beperking van aansprakelijkheid hoeft op voorhand niet in te houden dat een rechter uiteindelijk dat beding ook accepteert. Eisen van “redelijkheid en billijkheid” kunnen inhouden dat een beding ter beperking van aansprakelijkheid niet rechtsgeldig wordt verklaard.

Als de schade eenmaal vaststaat en betaling van de schade lang op zich laat wachten is het verstandig om zo snel mogelijk wettelijke rente in rekening te brengen, opdat de daadwerkelijke schade in geld uitgedrukt niet onnodig groot wordt. De wettelijke rente is een variabele rente die periodiek wordt vastgesteld.