Schade en onrechtmatige daad

Schade

Niet iedere onrechtmatige daad die toegerekend kan worden levert een verplichting tot schadevergoeding op. Voor aansprakelijkheid is vereist dat enige vorm van nadeel geleden is. Daarvoor is vereist dat de benadeelde partij of het slachtoffer ook daadwerkelijk schade heeft geleden.

Wat wordt onder schade verstaan?

Artikel 6:95 BW bepaald dat vermogenschade en ander nadeel als schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Met ander nadeel wordt immateriële schade bedoeld.

Vermogenschade en onrechtmatige daad

Onder vermogenschade wordt verstaan:

  • Geleden verlies en gederfde winst
  • Redelijke kosten ter beperking van schade en aansprakelijkheid
  • Vaststellingskosten en verhaalskosten

Onrechtmatige daad en geleden verlies en gederfde winst.

Bij deze schadepost heeft geleden verlies betrekking op een vermogensvermindering en gederfde winst om een vermogensvermeerdering. Vermogenschade wordt in beginsel volledig vergoed. Als bij een aanrijding het slachtoffer letsel heeft opgelopen vallen de kosten van de medische verzorging onder deze schadepost als ook de gederfde inkomsten als gevolg van het letsel.

Redelijke kosten ter beperking van schade en aansprakelijkheid

Een benadeelde partij heeft de wettelijke plicht om zijn schade voor zoveel mogelijk te beperken. Bij deze schadepost wordt een dubbele redelijkheidstoets toegepast. De te nemen maatregelen ter beperking van de schade als ook de omvang van de kosten moeten beide redelijk zijn.

Vaststellingskosten en verhaalskosten

Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking voor zover het maken van kosten redelijk was en de kosten qua omvang ook redelijk zijn.

Immateriële schade en onrechtmatige daad

Immateriële schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer de wet daar expliciet recht op geeft. De wet geeft de benadeelde in een aantal gevallen recht op een naar billijkheid vastgestelde schadevergoeding:

  • Het oogmerk van de aansprakelijke persoon was gericht op het toebrengen van immateriële schade
  • De benadeelde heeft lichamelijk letsel opgelopen
  • Er sprake is van aantasting in de eer en de goede naam van de benadeelde
  • De benadeelde is op andere wijze aangetast in zijn persoon
  • Aantasting van de eer en goede naam van een overledene
  • Immateriële schade wordt slechts naar billijkheid vergoed. Dat houdt in dat immateriële schade niet volledig vergoed wordt.

0 Comment


Naar boven
%d bloggers liken dit: