Verjaring en onrechtmatige daad

Verjaring en onrechtmatige daad

De wet bepaald dat een vordering tot schadevergoeding een rechtsvordering is die aan bevrijdende verjaring onderhevig is.

Wat is bevrijdende verjaring?

Het door tijdsverloop teniet gaan van de aan een recht verbonden rechtsvordering. De afdwingbaarheid in rechte verjaart derhalve. Door tijdsverloop gaat niet het recht zelf teniet, maar ontvalt de afdwingbaarheid eraan. Er resteert slechts een natuurlijke verbintenis (een verbintenis die niet in rechte afdwingbaar is).

Termijnen verjaring en onrechtmatige daad

Er gelden verschillende verjaringstermijnen voor een rechtsvordering tot schadevergoeding ‘

  • Een 5 jaar termijn die begint op de dag na de dag waarop de schuldeiser zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden
  • Een 20 jaar termijn die loopt vanaf de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt
  • Een 30 jaar termijn voor milieuschade

5 jaar termijn verjaring en onrechtmatige daad

De 5 jaar termijn begint pas te lopen op de dag waarop de benadeelde daadwerkelijk in staat is een vordering in te stellen. De benadeelde moet hiervoor op de hoogte zijn van feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de schade en de daarvoor aansprakelijke personen. Het enkele vermoeden van het bestaan van schade is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van daadwerkelijke bekendheid met de schade. Indien de benadeelde zijn vordering niet kan instellen door omstandigheden die aan de schuldenaar moeten worden toegerekend, gaat de verkorte verjaringstermijn van 5 jaar pas in wanneer die omstandigheden niet langer verhinderen dat de vordering kan worden ingesteld. Hierbij kan gedacht worden aan psychische beletselen bij seksueel misbruik of kindermishandeling.

20 jaar termijn verjaring en onrechtmatige daad

De verjaringstermijn van 20 jaar is een absolute termijn. Aan deze lange termijn ligt de rechtszekerheid ten grondslag. De absolute termijn van 20 jaar geldt niet voor een vordering tot vergoeding van schade door letsel of overlijden. Deze rechtsvorderingen verjaren slechts door verloop van de subjectieve termijn van 5 jaar. Let op: dit geldt alleen voor schade veroorzakende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 1 februari 2004. In uitzonderlijke gevallen kan een beroep op verjaring naar maatstaaf van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Bijvoorbeeld wanneer de schade in die zin naar haar aard verborgen is gebleven, en dat zij daadwerkelijk pas kon worden geconstateerd nadat de verjaringstermijn reeds was verstreken.

Bij twijfel is het raadzaam om tijdig deskundig juridisch advies in te winnen.

Voor het inschakelen van ervaren en deskundige rechtsbijstand klik hier

0 Comment


Naar boven
%d bloggers liken dit: