Verkeersongeval en aansprakelijkheid

Verkeersongeval en aansprakelijkheid

Op grond van wet- en regelgeving is de veroorzaker van een verkeersongeval verplicht de schade die het slachtoffer daardoor lijdt te vergoeden. Die verplichting is gebaseerd op de wet- en regelgeving met betrekking tot een onrechtmatige daad. Na een verkeersongeval kan er sprake zijn van schade aan bijvoorbeeld voertuigen en soms ook van gewonden. Ook kunnen mensen overlijden als gevolg van een verkeersongeval. In die situatie is er sprake van letselschade. In al die situaties is er sprake van letselschade. Voor alle gedupeerden en slachtoffers is het belangrijk dat zij hun (letsel)schade vergoed krijgen. Toch blijkt uit de praktijk dat niet alle slachtoffers hun schade altijd vergoed krijgen. Aansprakelijkheid dragen en schade vergoed krijgen hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. In ons rechtssysteem moet de benadeelde partij aansprakelijkheid, schade en de omvang van de schade bewijzen. De praktijk wijst uit dat lang niet in alle gevallen aansprakelijkheid leidt tot vergoeding van alle geleden schade.

Verkeersongeval, aansprakelijkheid en bewijs

Om de als gevolg van een verkeersongeval geleden schade daadwerkelijk vergoed te krijgen moet het slachtoffer veel bewijzen. De basisregel die van toepassing is op het verhalen van schade na een verkeersongeval luidt:”Wie stelt, bewijst”. Dat houdt in dat de gedupeerde partij of het slachtoffer moet bewijzen dat de veroorzaker van het verkeersongeval ook daadwerkelijk de veroorzaker van het verkeersongeval is. Als dat niet of onvoldoende kan worden aangetoond zal de schade ook niet vergoed behoeven te worden.

Wat moet ik voor aansprakelijkheid bewijzen?

  • Het bewijs dat de veroorzaker van schade een verkeersovertreding heeft gemaakt
  • Het bewijs dat er een causaal verband is tussen de overtreden verkeersregels, de aanrijding en de daaruit voortvloeiende schade. Het bewijs derhalve van oorzaak en gevolg
  • Het bewijs dat er sprake is van schade en het bewijs van de omvang van de schade

Bewijs verkeersovertreding

Om aansprakelijkheid vast te kunnen stellen is het direct van belang om informatie te hebben over de vraag wie schuld heeft aan het verkeersongeval. Die vraag wordt snel beantwoord wanneer duidelijk is welke partij een verkeersovertreding heeft gemaakt waardoor het verkeersongeval is veroorzaakt. Voor automobilisten is het belangrijk om direct een Europees aanrijdingsformulier (het bekende schadeformulier) in te vullen. Voor het vaststellen van aansprakelijkheid is het belangrijk dat het aanrijdingsformulier volledig wordt ingevuld. Dus ook de naam en adresgegevens van de bij het verkeersongeval betrokken partijen en alle getuigen en de voertuiggegevens. Getuigenverklaringen van een verkeersongeval zijn met name van groot belang bij onenigheid over de toedracht van het verkeersongeval. Rechters hechten meer waarde aan verklaringen van objectieve getuigen dan aan een verklaring van partijgetuigen of aan partijgetuigen gelieerde getuigen zoals vrienden, inzittenden, familieleden of kennissen. Let op: het Europees aanrijdingsformulier moet altijd worden ingevuld ook al is de politie ter plekke geweest. Die maakt meestal een registratie en bij een verkeersongeval waarbij gewonden zijn gevallen stelt de politie altijd een politierapport op. Alleen voor automobilisten is een Europees aanrijdingsformulier beschikbaar. Bij verkeersongevallen waarbij geen automobilist betrokken is zal op een andere manier de gegevens vastgelegd moeten worden.

Bewijs causaal verband aansprakelijkheid

Degene die schade heeft geleden, het slachtoffer of gedupeerde dient naast het bewijs van de verkeersovertreding van een ander ook aan te tonen dat door die fout het verkeersongeval en daarmede de schade, is ontstaan. Aangetoond moet worden dat de oorzaak van de schade de gepleegde verkeersovertreding is en dat het gevolg van de verkeersovertreding, het ontstaan van de schade is.

Het komt vaak voor dat verschillende verkeersovertredingen het verkeersongeval hebben veroorzaakt. Als het slachtoffer of gedupeerde zelf ook een verkeersovertreding heeft gemaakt kan dit leiden tot (mede)aansprakelijkheid voor het verkeersongeval.

Bewijs van de schade en de omvang van de schade en aansprakelijkheid

Nadat de verkeersovertreding en het causaal verband zijn aangetoond moet ook nog bewezen worden weke schade het slachtoffer of de gedupeerde heeft geleden en de omvang van die schade. Vaak is de omvang van de schade eerst in de toekomst bekend. Denk hierbij aan letselschade waarvan de gevolgen niet direct in te schatten zijn. Materiële schade aan voertuigen zal snel bekend zijn. Bij letselschade en eventuele restklachten ligt dit gecompliceerder. Daarvoor zullen medische deskundigen ingeschakeld moeten worden om de daadwerkelijke omvang van de schade vast te kunnen stellen.

Letselschade kent veel verschillende schadevarianten. Zo zijn er de kosten voor behandeling, de medicijnkosten en smartengeld. In het geval van blijvend letsel zijn er ook schadeposten die betrekking hebben op het missen van inkomsten in de toekomst als gevolg van een door een verkeersongeval opgetreden arbeidshandicap.

Letselschade en deskundige (rechts)bijstand

Slachtoffers van een verkeersongeval kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun letselschade. Het is raadzaam hiervoor een deskundige en ervaren letselschadejurist in te schakelen die is gespecialiseerd in het vaststellen en berekenen van de verhaalbare schadeposten en die is ook gespecialiseerd in het onderhandelen met schadeverzekeraars.

Voor meer informatie over het inschakelen van ervaren en deskundige letselschadespecialisten klik hier

Aansprakelijkheid en schade van inzittenden

Schade van inzittenden kan verhaald worden op de WA-verzekering van de partij die de schade heeft veroorzaakt. De aansprakelijke partij. Dat geldt eveneens voor de echtgenoot of kinderen van de aansprakelijke bestuurder. Die kunnen hun schade verhalen op de eigen autoverzekering (WA). Vaak zijn er ook ongevallenverzekeringen of een inzittendenverzekering afgesloten waarop een beroep kan worden gedaan. Hierbij moet vooral niet vergeten worden de ongevallenverzekeringen die zijn afgesloten door een vereniging, een school of een werkgever. Soms maakt een ongevallenverzekering deel uit van een andere verzekering zoals bijvoorbeeld een reisverzekering.

Aansprakelijkheid en schade verhalen

Zoals bekend is geldt voor motorvoertuigen een verplichte WA-verzekering. Bij een verkeersongeval waarvoor een ander motorvoertuig aansprakelijk is, kan het slachtoffer of gedupeerde deze verplichte WA-verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk stellen. Bij verkeersongevallen tussen niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers zoals voetgangers, skaters en fietsers kan het slachtoffer en de gedupeerde, de tegenpartij persoonlijk aansprakelijk stellen. Juridisch is voor aansprakelijkheid noodzakelijk dat de aansprakelijke partij schriftelijk is geïnformeerd over het feit dat een slachtoffer of gedupeerde een tegenpartij aansprakelijk houdt voor de onstaande schade als gevolg van het verkeersongeval. Een aansprakelijkstelling moet dan ook bij voorkeur schriftelijk per aangetekende brief plaatsvinden.

Aansprakelijkheid en voorbeeldbrief aansprakelijkstelling verkeersongeval

Download hier een voorbeeldbrief van een aansprakelijkstelling als gevolg van een verkeersongeval.

0 Comment


Naar boven
%d bloggers liken dit: